Home

Login FormITPSocialButtons

Share this post

โครงงานรวมลิงก์

 

pptp6

ผลงานวิชาการ

 

การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่องส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูปริญญา  รัตนเพ็ญ

บทคัดย่อ
บทเรียน CAI

อ่านสร้างสุขในสถานศึกษา

 

pptอ่านสร้างสุข

งานวัดผล 59

ตารางกรอกคะแนนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 NEW!
ผลการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง NEW!
ปถ.05 แบบบันทึกคะแนน NEW!
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559 NEW!

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล
Written by Administrator   
Saturday, 06 August 2016 12:22

คู่มือการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานครูผู้ช่วย

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานครู คศ1

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานครู คศ2

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานครู คศ3

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานครู คศ4

คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของงาน

บัญชีแสดงผลงานเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ70) NEW!!!

Share this post

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานสอบราคา
Written by Administrator   
Friday, 29 April 2016 06:45

ประกาศเทศบาลนครลำปาง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานสอบราคา

จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)

<<<คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>>

Share this post

 
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก
Written by Administrator   
Wednesday, 27 April 2016 05:58

ประกาศเทศบาลนครลำปาง

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านศรีบุญเรือง)

<<<คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>>

Share this post

 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบ 2)
Written by Administrator   
Saturday, 09 April 2016 04:40

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนเทศบาล (บ้านศรีบุญเรือง) ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 9 เมษายน 2599 รอบ 2

 

เลขที่

ชื่อ-สกุล

คะแนน

โรงเรียนเดิม

0027

เด็กชายวาสิต

อามอ

ไม่มาสอบ

โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)

0028

เด็กหญิงสิริยากร

ใจนันจา

ไม่มาสอบ

โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)

0065

เด็กชายนำโชค

รุสิตานนท์

33

โรงเรียนลำปางวิทยา

0066

เด็กชายวรเมธ

ชมเชย

ไม่มาสอบ

โรงเรียนบ้านปงสนุก

0067

เด็กหญิงอริสา

อาราวา

42

โรงเรียนบ้านหนองยาง-ศรีหมวดเกล้า

0068

เด็กหญิงขวัญฤดี

ขัดเสริม

31

โรงเรียนวัดนาน้อย

0069

เด็กชายเมธาวี

วรศรี

39

โรงเรียนวัดนาน้อย

0070

เด็กชายนฤเมศ

ทองคำปัน

40

โรงเรียนพินิจวิทยา

0071

เด็กหญิงธิดาพร

สมจิตร

52

โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)

0072

เด็กชายลิขิต

เสมอวงค์ติ๊บ

44

โรงเรียนบ้านสามขา

0073

เด็กหญิงชนิดา

เอกากาย

38

โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)

0074

เด็กชายอัฐฌาณุพงษ์

ยะตะนัง

47

โรงเรียนลำปางวิทยา

0075

เด็กชายอภิพล

วงค์ก่ำ

30

โรงเรียนผดุงวิทย์

0076

เด็กชายสุภกิณห์

อินธะรส

41

โรงเรียนบ้านสันโค้ง

0077

เด็กชายกฤษฎา

สุริยะรังษี

45

โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

0078

เด็กหญิงธิดารัตน์

สมจิตร

51

โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)

0079

เด็กชายจิรภัทร

ปรีดา

47

โรงเรียนพินิจวิทยา

0080

เด็กชายธนภัทร

กันไชยวงค์

55

โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)

0081

เด็กหญิงลักษิกา

กันธิมา

40

โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)

<<<คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>>

Share this post

 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน
Written by Administrator   
Friday, 08 April 2016 12:48

ประกาศเทศบาลนครลำปาง

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน

<<<คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>>

Share this post

 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน
Written by Administrator   
Friday, 08 April 2016 12:26

ประกาศเทศบาลนครลำปาง

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านศรีบุญเรือง)

<<<คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>>

Share this post

 
รับนักเรียนเข้า ม.1 รอบ 2
Written by Administrator   
Tuesday, 08 March 2016 03:02

โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)  เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 8 เมษายน 2559

สอบคัดเลือก : วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2559

ประกาศผล : วันที่ 11 เมษายน 2559

รายงานตัวและมอบตัว : วันที่ 5 พฤษภาคม 2559

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) 054-217746

>>> Click ดูรายละเอียดเพิ่มเติม <<<

>>> Click ใบสมัคร <<<

Share this post

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 1 of 20

ผู้อำนวยการ

Weather

Bangkok °C
New York °C
Dubai °C
Tokyo °C
  01/10/2016 Ferienhaus Ostsee

หนังสือราชการ/คำสั่งต่างๆ

คำสั่งที่ 61/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
คำสั่งที่ 60/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูลและจ่ายเงินค่าปัจจัยพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
คำสั่งที่ 59/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูล และจ่ายเงินค่าปัจจัยพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
คำสั่งที่ 58/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและจ่ายเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน
คำสั่งที่ 57/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/58
คำสั่งที่ 54/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ
คำสั่งที่ 52/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
คำสั่งที่ 49/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (เพิ่มเติม)
คำสั่งที่ 49/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
คำสั่งแต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ ประจำเดือนตุลาคม 2558
คำสั่งที่ 48/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายส่งเสริมการคิด(ระดับมัธยมศึกษา)
คำสั่งที่ 47/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายส่งเสริมการคิด(ระดับประถมศึกษา)
คำสั่งที่ 46/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่1/58
คำสั่งที่ 45/2558 เรื่อง มอบหมายงานครูและบุคลากรระหว่างวันที่ 10 - 11 ก.ย.58
คำสั่งที่ 44/2558 เรื่อง คณะกรรมการโครงการค่ายคณิตศาสตร์
คำสั่งที่ 43/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันคนเก่ง
คำสั่งแต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ ประจำเดือนกันยายน 2558
คำสั่งที่ 42/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาแก่นักเรียน ปี58
คำสั่งที่ 41/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี58

คำสั่งที่ 40/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ปี58

คำสั่งที่ 39/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูดูแลและฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 "พลศึกษาเกมส์"
คำสั่งที่ 38/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเ)ลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ(วันแม่แห่งชาติ)
คำสั่งแต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2558
คำสั่งที่ 37/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนไปทัศนศึกษาเรียนรู้ศูนย์กีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1 (บ้านแมลง) จังหวัดลำปาง
คำสั่งที่ 33/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอาเซียนศึกษาในโรงเรียน
คำสั่งที่ 32/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
คำสั่งที่ 31/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมตามโครงการความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในสถานศึกษา
คำสั่งที่ 30/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมตามโครงการต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
คำสั่งที่ 29/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งที่ 28/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเยี่ยมบ้านในโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2558
คำสั่งที่ 27/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันไหว้ครู
คำสั่งที่ 24/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเสริมทักษะการจัดทำโครงงาน
คำสั่งที่ 23/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา
คำสั่งที่ 22/2558 เรื่อง มอบหมายงาน ครู และบุคลากรโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ประจำปีการศึกษา  2558
คำสั่งที่ 21/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภ่ยในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557
คำสั่งที่ 03/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรรับสมัครนักเรียน สอบจัดชั้นเรียน และมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558

รวมโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557


Powered by Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, what is a database storage. Valid XHTML and CSS.