Home

ผู้อำนวยการ

Login FormITPSocialButtons

Share this post


งานนิทรรศการ ประจำปีการศึกษา 2555
Written by Administrator   
Tuesday, 21 May 2013 15:29

งานนิทรรศการ 55
โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) จัดงานนิทรรศการ
ประจำปีการศึกษา 2555  โดยได้รับเกียรติจากท่าน
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา  เทศบาลนครลำปาง
เป็นประธานในพิธี ในงานมีการแสดงผลงานทางวิชาการ
ของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้การออกร้านขายของ
จากความสนใจของนักเรียน   อีกทั้งมีการแสดงผลงาน
ของชุมนุมต่าง ๆ  ได้รับความสนใจจากบุคุคลทั่วไป  
ผู้ปกครอง เป็นอย่างดี  ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ
สำนักการศึกษาได้มอบรางวัลให้กับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ  <<ภาพกิจกรรม>>

Share this post

Last Updated on Thursday, 30 May 2013 03:02
 
« StartPrev2122232425NextEnd »

Page 25 of 25


Powered by Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, what is a database storage. Valid XHTML and CSS.