Home

ผู้อำนวยการ

Login FormITPSocialButtons

Share this post

ระบบงานโรงเรียน


โครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา
Written by Administrator   
Friday, 12 July 2013 15:47

วัน พฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2556  โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด  โรงพยาบาลศูนย์ ลำปาง  สภ. เมืองลำปาง บริษัท ฮอนด้า ลำปาง  จัดกิจกรรมโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา  โดยได้รับเกียรติจากนายสุวรรณ  กล่าวสุนทร  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว  โดยจัดกิจกรรมตลอดทั้งวัน  มีฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย  ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง  รวมถึงสร้างความตระหนักต่อการเคารพกฎ  และมีวินัยในการขับขี่ยานพาหนะ  ทั้งนี้  บริษัทกลางฯ ได้มอบชุดอุปกรณ์ให้กับชมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ให้สำหรับใช้ในการดำเนินงานของชมรม <<ภาพกิจกรรม>>

Share this post

 
พิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนและคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน
Written by Administrator   
Friday, 12 July 2013 15:45

โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่่งมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายจากโครงการนี้  โดยในวัน เสาร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2556 ทางโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสำนักการศึกษา  นางสาวอุษา  สมคิด เป็นประธานเป็นโครงการอบรมเยาวชน ทั้งหมด 5 หลักสูตรและการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน รุ่นที่ 1  โดยกิจกรรมจะมีอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมและโครงการ <<ภาพกิจกรรม>>

Share this post

 
การอบรมทักษะสำหรับครูในศตวรรษที่ 21
Written by Administrator   
Friday, 05 July 2013 04:09

วัน จันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2556  โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) นำโดยท่านผู้อำนวยการประนอม  สายโกสุม  ได้นำคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  เข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนากระบ;นการจัดการเรียนรู้ตามหลักการ constructionism  เรื่อง ทักษะสำหรับครูในศตวรรษท่ 21  ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)  โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเป็นประธานเปิดและปิดการอบรม  กิจกรรมตลอดวันคณะครูได้เรียนรู้ทักษะการถอดบทเรียน  โดย ผอ.ณพัภรชญาธ์   สุวรรณเนตร  ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้   <<ภาพกิจกรรม>>

Share this post

 
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
Written by Administrator   
Saturday, 29 June 2013 13:50


วันที่ 26 มิถุนายน  2556  โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ในภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.30 น.  เพื่อเป็นการรำลึกถึงสุนทรภู่  โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การกล่าวสุนทร พจน์   การแสดงละครเรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยหนีนางผีเสื้อสมุทร   การประกวดการแต่งกายเรียนแบบตัวละครในวรรณคดี  เป็นต้น    ในภาคบ่าย เป็นกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก  โดยทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากถึง สภ.เมืองลำปาง ที่ให้ความอนุเคราะห์วิทยากร  ให้ความรู้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3  <<ภาพกิจกรรมสุนทรภู่>> <<ภาพกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก>>

Share this post

 
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
Written by Administrator   
Monday, 17 June 2013 07:07

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2556  โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น  ณ อาคารเอนกประสงค์  โดยพิธีเริ่มในเวลา 09.00 น.  ท่านผู้อำนวยการ ประนอม  สายโกสุม เป็นประธานในพิธี  นักเรียนทุกระดับชั้น  ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม  พิธีไหว้ครูเป็นพิธีที่ทำให้นักเรียนมีความเคารพบูชาครูผู้อบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่นักเรียน  ทำให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู  <<ภาพกิจกรรม>>

Share this post

 
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคเหนือ
Written by Administrator   
Monday, 17 June 2013 07:06

วันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2556 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2556 ณ เทศบาลเมืองสวรรคโลก สรุปผลการแข่งขันดังนี้
1. การประกวดนักร้องลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัล เหรียญทอง ยอดเยี่ยม อันดับ 1 (ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือ ไปแข่งขันระดับประเทศ)
2. การประกวดร้อยมาลัย... ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ได้รับรางวัล เหรียญทอง ยอดเยี่ยม อันดับ 3 (ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือ ไปแข่งขันระดับประเทศ)
3. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัล เหรียญทอง
4. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัล เหรียญทอง
5. การประกวดโครงงานภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ได้รับรางวัล เหรียญทอง
6. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
7. การประกวดประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
8. การประกวดทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
9. การประกวดสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้รับรางวัล เหรียญทอง
ขอแสดงความยินกับทุกความสำเร็จครับ <<ภาพกิจกรรม>>

 

Share this post

 
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
Written by Administrator   
Tuesday, 11 June 2013 07:33


โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่นักเรียนต้องช่วยกันรักษา เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยมีกิจกรรมมากมายทั้งการปลูกต้นไม้ การประกวดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  การประดิษฐู์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้   เป็นต้น  ทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและมีจิตสำนึกที่ดี <<ภาพกิจกรรม>>

Share this post

 
« StartPrev21222324252627NextEnd »

Page 26 of 27


Powered by Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, what is a database storage. Valid XHTML and CSS.