Home

ผู้อำนวยการ

Login FormITPSocialButtons

Share this post

ระบบงานโรงเรียน

ผลงานวิชาการ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง นาฏยลีลารังสรรค์

รายวิชานาฏศิลป์ 2 (ศ22104)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

----------------------------------------

แบบฝึกทักษะเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เรื่อง Peekaboo English

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


งานวิชาการ

------------------------------------------

ตารางกรอกคะแนนกลางภาค 2/2562

------------------------------------------

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ปีการศึกษา 2561

--------------------------------------------- 

ตารางสอน

ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2

-------------------------------------------

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

NEW! Update (11/11/62)

---------------------------------------------
รูปแบบการเขียนแผนการสอน ปีการศึกษา2562 

New! Update 08/06/62

---------------------------------------------
สมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2562

---------------------------------------------

ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับป.1-6 

Update (09/10/2561)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับม.ต้น 

Update (03/10/2561)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

--------------------------------------------- โครงการห้องเรียนสีเขียว กิจกรรมสนุกคิด ปิด ปรับ ปลด ลดใช้พลังงาน
Written by Administrator   
Wednesday, 15 January 2014 03:35

ในวันอังคาร ที่ 7  มกราคม  2557  ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมในโครงการห้องเรียนสีเขียว  "กิจกรรม  สนุกคิด  ปิด  ปรับ   ปลด  ลด  ใช้พลังงาน"  โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็นฐานการเรียนรู้  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  เข้าเรียนในภาคเช้า  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  เข้าเรียนในภาคบ่าย   นักเรียนได้รับความรู้และสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน  <<ภาพกิจกรรม>>

Share this post

 
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม สลากภัต
Written by Administrator   
Wednesday, 15 January 2014 03:34

ในวัน จันทร์ ที่ 6 มกราคม 2557  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม  "สลากภัต (ตานก๋วยสลาก)"  โดยนักเรียนได้ทำตามขั้นตอนอย่างถูกวิธีตามประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา  รู้ถึงกระบวนการในการทำสลากภัต   โดยทางโรงเรียนได้นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเพื่อให้นักเรียนได้ความรู้และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง <<ภาพกิจกรรม>>

 

Share this post

 
งานสีสันแห่งความสุข "รวมพลคนลูกทุ่ง"
Written by Administrator   
Thursday, 02 January 2014 03:04

วันที่ 26  ธันวาคม 2556  โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)  ได้เข้าร่วมจัดงานสีสันแห่งความสุข  ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา  ตั้งแต่เวลา 18.00 - 22.00 น.  โดยใช้ธีม "รวมพลคนลูกทุ่ง"  เป็นการแสดงเพลงลูกทุ่ง ซึ่งมีวงดนตรีลูกทุ่งจากโรงเรียนวิชชานารี  และนักร้องที่เป็นศิษย์เก่า  และศิษย์ปัจจุบัน  รวมถึงนักร้องลูกทุ่งที่มีคุณภาพของจังหวัดลำปางหลายคนมาร่วมร้องในงานนี้ด้วย  ทางโรงเรียนได้จัดหางเครื่องที่เป็นนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 5  กว่าร้อยชีวิตเข้าร่วมแสดง   ซึ่งบรรยากาศในงานมีความสนุกสนาน ความไพเราะจากเสียงเพลงเสียงดนตรี และได้รับการตอบรับจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี<<ภาพกิจกรรม>>

Share this post

 
อบรมเชิงปฏิบัิตการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Written by Administrator   
Thursday, 19 December 2013 13:21

วันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม  2556  เวลา 08.30 - 16.30 น.  คณะครูโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)  ทุกระดับชั้น  เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยได้รับเกียรติจากที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)  นางจันทร์สม  เสียงดี  เป็นประธานในการเปิดการอบรม ซึ่งวิทยากรผู้ให้ความรู้คือ อาจารย์ประยูร   ลังการ์พินธุ์  คณะครูได้วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดทำแผนการเรียนรู้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนต่อไปในอนาคต  <<ภาพกิจกรรม>>

Share this post

 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556
Written by Administrator   
Tuesday, 10 December 2013 07:03

วันที่ 4 ธันวาคม 2556  โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  ในรูปแบบนิทรรศการ  หัวข้อ "ลดน้ำเสีย  คืนน้ำใส  เทิดไท้องค์ราชัน"  โดยมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน  อาทิ เช่น  ตักบาตรทำบุญ  การแสดงของนักเรียน  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  การมอบรางวัลพ่อดีเด่น  การแสดงละครเทิดพระเกียรติของสภานักเรียน เป็นต้น โดยทางโรงเรียนได้รีบเกียรติจากท่านผอ.ดำริห์       เทพบุญ  ในการนำผู้บริหาร  คณะครู  ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน  กล่าวอาเศียรวาท  ถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  <<ภาพกิจกรรม>>

Share this post

 
การประเมินโครงการอ่านสร้างสุขในสถานศึกษาปีที่ 2
Written by Administrator   
Tuesday, 10 December 2013 06:59

วันที่ 3 ธันวาคม 2556  เวลา 13.00 - 16.30 น.  คณะกรรมการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้เดินทางมาประเมินโครงการอ่านสร้างสุขในสถานศึกษาปีที่ 2 ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)  โดยทางโรงเรียนได้นำเสนอสข้อมูลการดำเนินงานทั้งหมดในปีที่2  รวมถึงให้คณะกรรมการเข้าเยี่ยมชมห้องทรูปลูกปัญญาที่โรงเรียนเป็นต้นแบบ  และเข้าชมนิทรรศการโครงการอ่านสร้างสุข   ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการที่ให้คำแนะนำและตรวจเยี่ยมโรงเรียนในครั้งนี้เป็นอย่างสูง  <<ภาพกิจกรรม>>

Share this post

 
โรงเรียนเครือข่าย โครงการอ่านสร้างสุขในสถานศึกษานำเสนอผลงาน
Written by Administrator   
Tuesday, 10 December 2013 06:54

ในวันที่ 28  พฤศจิกายน 2556  เวลา 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนเครือข่าย โครงการอ่านสร้างสุขในสถานศึกษาประกอบด้วย  โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)  โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)   โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)  และโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)  ได้เข้าร่วมกิจกรรมและนำเสนอผลจากการนำโครงการอ่านสุขในสถานศึกษาไปขยายผลที่โรงเรียน  กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักการศึกษา  นางสาวอุษา   สมคิด  เป็นประธานในการจัดกิจกรรมและมอบรางวัลให้กับนักเรียนแกนนำ  <<ภาพกิจกรรม>>

Share this post

 
« StartPrev21222324252627282930NextEnd »

Page 28 of 32


Powered by Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, what is a database storage. Valid XHTML and CSS.