Home

ผู้อำนวยการ

Login FormITPSocialButtons

Share this post

ระบบงานโรงเรียน


ผลงานวิชาการ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง นาฏยลีลารังสรรค์

รายวิชานาฏศิลป์ 2 (ศ22104)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

----------------------------------------

แบบฝึกทักษะเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เรื่อง Peekaboo English

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

----------------------------------------

การพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์

ชุดเชือกแสนสนุกเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

----------------------------------------

งานวิชาการ

------------------------------------------

ตารางสอน

ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1
NEW! Update (13/มิ.ย./64)

-------------------------------------------

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564

NEW! Update (21/มิ.ย./64)

---------------------------------------------

รายงานการประเมินตนเอง

(SAR) ประจำปี 2563

---------------------------------------------

โครงการต่างๆ ปีการศึกษา 2564

NEW! Update (11/06/64)

---------------------------------------------

แบบฟอร์มแผนการสอนบูรณาการ

โครงการถนนปลอดภัย

NEW! Update (03/08/63)

---------------------------------------------
สมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2562

---------------------------------------------

ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับป.1-6 

Update (12/พ.ย./2563)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับม.ต้น 

Update (12/พ.ย./2563)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Update (12/พ.ย./2563)

--------------------------------------------- งานนิทรรศการ ประจำปีการศึกษา 2555
Written by Administrator   
Tuesday, 21 May 2013 15:29

งานนิทรรศการ 55
โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) จัดงานนิทรรศการ
ประจำปีการศึกษา 2555  โดยได้รับเกียรติจากท่าน
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา  เทศบาลนครลำปาง
เป็นประธานในพิธี ในงานมีการแสดงผลงานทางวิชาการ
ของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้การออกร้านขายของ
จากความสนใจของนักเรียน   อีกทั้งมีการแสดงผลงาน
ของชุมนุมต่าง ๆ  ได้รับความสนใจจากบุคุคลทั่วไป  
ผู้ปกครอง เป็นอย่างดี  ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ
สำนักการศึกษาได้มอบรางวัลให้กับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ  <<ภาพกิจกรรม>>

Share this post

Last Updated on Thursday, 30 May 2013 03:02
 
« StartPrev313233NextEnd »

Page 33 of 33


Powered by Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, what is a database storage. Valid XHTML and CSS.