Home

ผู้อำนวยการ

Login FormITPSocialButtons

Share this post

ระบบงานโรงเรียน

ผลงานวิชาการ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง นาฏยลีลารังสรรค์

รายวิชานาฏศิลป์ 2 (ศ22104)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

----------------------------------------

แบบฝึกทักษะเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เรื่อง Peekaboo English

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

----------------------------------------

การพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์

ชุดเชือกแสนสนุกเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

----------------------------------------

งานวิชาการ

------------------------------------------

ตารางสอน

ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1

-------------------------------------------

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563

NEW! Update (14/ตค./63)

---------------------------------------------
แบบฟอร์มแผนการสอนบูรณาการ

โครงการถนนปลอดภัย

NEW! Update (03/08/63)

---------------------------------------------
สมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2562

---------------------------------------------

ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับป.1-6 

Update (12/พ.ย./2563)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับม.ต้น 

Update (12/พ.ย./2563)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Update (12/พ.ย./2563)

--------------------------------------------- กำหนดการสอบ, ปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิดภาคเรียนที่ 2
Written by Administrator   
Thursday, 26 September 2019 09:12


Share this post

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 19 กันยายน 2562
Written by Administrator   
Thursday, 19 September 2019 10:45


Share this post

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 11 กันยายน 2562
Written by Administrator   
Wednesday, 11 September 2019 07:19


Share this post

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 4 กันยายน 2562
Written by Administrator   
Wednesday, 04 September 2019 02:18


Share this post

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 22 สิงหาคม 2562
Written by Administrator   
Wednesday, 28 August 2019 00:36


Share this post

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 22 สิงหาคม 2562
Written by Administrator   
Thursday, 22 August 2019 10:34


Share this post

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 16 สิงหาคม 2562
Written by Administrator   
Friday, 16 August 2019 09:12


Share this post

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 7 of 32


Powered by Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, what is a database storage. Valid XHTML and CSS.