Home

ผู้อำนวยการ

Login FormITPSocialButtons

Share this post

ระบบงานโรงเรียน


ผลงานวิชาการ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง นาฏยลีลารังสรรค์

รายวิชานาฏศิลป์ 2 (ศ22104)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

----------------------------------------

แบบฝึกทักษะเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เรื่อง Peekaboo English

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

----------------------------------------

การพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์

ชุดเชือกแสนสนุกเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

----------------------------------------

งานวิชาการ

------------------------------------------

ตารางสอน

ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1
NEW! Update (13/มิ.ย./64)

-------------------------------------------

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564

NEW! Update (21/มิ.ย./64)

---------------------------------------------

รายงานการประเมินตนเอง

(SAR) ประจำปี 2563

---------------------------------------------

โครงการต่างๆ ปีการศึกษา 2564

NEW! Update (11/06/64)

---------------------------------------------

แบบฟอร์มแผนการสอนบูรณาการ

โครงการถนนปลอดภัย

NEW! Update (03/08/63)

---------------------------------------------
สมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2562

---------------------------------------------

ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับป.1-6 

Update (12/พ.ย./2563)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับม.ต้น 

Update (12/พ.ย./2563)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Update (12/พ.ย./2563)

--------------------------------------------- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562"
Written by Administrator   
Friday, 29 March 2019 04:28

ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน

ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านศรีบุญเรือง)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<<< คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >>>Share this post

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2562
Written by Administrator   
Tuesday, 19 March 2019 16:12

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 

ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านศรีบุญเรือง)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   

<<< คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >>>Share this post

 
รับนักเรียนใหม่ 2562
Written by Administrator   
Wednesday, 20 February 2019 01:25


Share this post

 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ EcoSchool
Written by Administrator   
Sunday, 14 October 2018 01:57

ใบงานประกอบการปฏิบัติการ EcoSchool

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) โหลดจากลิงค์ 

https://drive.google.com/open?id=1etcDeQpCbqbVAqJfnnJZ5dX6Mzda_m4O

Share this post

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Written by Administrator   
Saturday, 13 October 2018 02:36

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ นายไพฑูรย์  ลาภจรัสแสงโรจน์


Share this post

 
ประกาศเชิญชวนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Written by Administrator   
Tuesday, 02 October 2018 05:14


Share this post

 
ยกเลิกประกาศเชิญชวนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Written by Administrator   
Tuesday, 02 October 2018 05:13


Share this post

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 9 of 33


Powered by Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, what is a database storage. Valid XHTML and CSS.