Home

ผู้อำนวยการ

ITPSocialButtons

Share this post

ระบบงานโรงเรียน

ผลงานวิชาการ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง นาฏยลีลารังสรรค์

รายวิชานาฏศิลป์ 2 (ศ22104)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

----------------------------------------

แบบฝึกทักษะเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เรื่อง Peekaboo English

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


งานวิชาการ

------------------------------------------

ตารางกรอกคะแนนกลางภาค 2/2562

------------------------------------------

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ปีการศึกษา 2561

--------------------------------------------- 

ตารางสอน

ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2

-------------------------------------------

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

NEW! Update (11/11/62)

---------------------------------------------
รูปแบบการเขียนแผนการสอน ปีการศึกษา2562 

New! Update 08/06/62

---------------------------------------------
สมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2562

---------------------------------------------

ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับป.1-6 

Update (09/10/2561)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับม.ต้น 

Update (03/10/2561)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

--------------------------------------------- ท่องเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 27 January 2016 03:47

เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 ทางคณะครูระดับสายชั้นอนุบาล ได้พาผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนในระดับสายชั้นอนุบาลศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเร ียนระดับสายชั้นอนุบาล โดยการพาไปท่องเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่


<<<คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>

Share this post

 

Powered by Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, what is a database storage. Valid XHTML and CSS.