Home

ผู้อำนวยการ

ITPSocialButtons

Share this post

ระบบงานโรงเรียน

ผลงานวิชาการ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง นาฏยลีลารังสรรค์

รายวิชานาฏศิลป์ 2 (ศ22104)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

----------------------------------------

แบบฝึกทักษะเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เรื่อง Peekaboo English

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


งานวิชาการ

------------------------------------------

ตารางกรอกคะแนนกลางภาค 2/2562

------------------------------------------

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ปีการศึกษา 2561

--------------------------------------------- 

ตารางสอน

ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2

-------------------------------------------

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

NEW! Update (11/11/62)

---------------------------------------------
รูปแบบการเขียนแผนการสอน ปีการศึกษา2562 

New! Update 08/06/62

---------------------------------------------
สมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2562

---------------------------------------------

ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับป.1-6 

Update (09/10/2561)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับม.ต้น 

Update (03/10/2561)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

--------------------------------------------- แจ้งกำหนดการโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 01 May 2020 18:03ประกาศ.. แจ้งกำหนดการโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)

รายงานตัวนักเรียน 11-12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 15.30 น.

  - รายงานตัวนักเรียนเพื่อขึ้นชั้นใหม่และรับผลการเรียน ปี2562

  - มอบตัวนักเรียนใหม่ (เฉพาะนักเรียนที่สมัครแล้วยังไม่ได้มอบตัวทุกระดับชั้น)

  - ชำระเงินค่าประกันอุบัติเหตุและชมรมผู้ปกครองฯ รวม 350 บาท/คน

  - จำหน่ายชุดพละ และเสื้อพื้นเมือง

เปิดเทอม วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

และนักเรียนชั้น ม.1 สอบจัดห้องเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

Share this post

Last Updated on Friday, 01 May 2020 18:11
 

Powered by Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, what is a database storage. Valid XHTML and CSS.