Home

ผู้อำนวยการ

ITPSocialButtons

Share this post

ระบบงานโรงเรียน

ผลงานวิชาการ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง นาฏยลีลารังสรรค์

รายวิชานาฏศิลป์ 2 (ศ22104)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

----------------------------------------

แบบฝึกทักษะเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เรื่อง Peekaboo English

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

----------------------------------------

การพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์

ชุดเชือกแสนสนุกเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

----------------------------------------

งานวิชาการ

------------------------------------------

ตารางสอน

ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1

-------------------------------------------

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563

NEW! Update (14/ตค./63)

---------------------------------------------
แบบฟอร์มแผนการสอนบูรณาการ

โครงการถนนปลอดภัย

NEW! Update (03/08/63)

---------------------------------------------
สมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2562

---------------------------------------------

ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับป.1-6 

Update (12/พ.ย./2563)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับม.ต้น 

Update (12/พ.ย./2563)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Update (12/พ.ย./2563)

--------------------------------------------- การหมดอายุประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2562 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 08 May 2020 14:15ประกาศ.. การหมดอายุประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2562 ของ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)

  - ประกันอุบัติเหตุ ที่ได้ทำเมื่อปีการศึกษา 2562 จะหมดอายุลงในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 นี้

ดังนั้นในช่วงที่กรมธรรม์ประกันภัยฯหมดอายุจะไม่สามารถเบิกค่าอุบัติเหตุได้ทุกกรณี

  - ทางโรงเรียนจะต่อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน ในเดือน กรกฎาคม (เปิดเทอม) ทุกคน

ขอให้ ผู้ปกครองนักเรียน มารายงานตัวและรับผลการเรียนให้กับนักเรียน ในวันที่ 11 -12 มิถุนายน 2563 นี้

(นักเรียนไม่จำเป็นต้องพามาด้วยค่ะ)

Share this post

 

Powered by Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, what is a database storage. Valid XHTML and CSS.