Home

ผู้อำนวยการ

ITPSocialButtons

Share this post

ระบบงานโรงเรียน

ผลงานวิชาการ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง นาฏยลีลารังสรรค์

รายวิชานาฏศิลป์ 2 (ศ22104)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

----------------------------------------

แบบฝึกทักษะเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เรื่อง Peekaboo English

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

----------------------------------------

การพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์

ชุดเชือกแสนสนุกเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

----------------------------------------

งานวิชาการ

------------------------------------------

ตารางสอน

ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1

-------------------------------------------

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563

NEW! Update (14/ตค./63)

---------------------------------------------
แบบฟอร์มแผนการสอนบูรณาการ

โครงการถนนปลอดภัย

NEW! Update (03/08/63)

---------------------------------------------
สมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2562

---------------------------------------------

ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับป.1-6 

Update (12/พ.ย./2563)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับม.ต้น 

Update (12/พ.ย./2563)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Update (12/พ.ย./2563)

--------------------------------------------- แจ้งผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 28 November 2020 18:34ประกาศ.. นักเรียนสามารถเช็คผลการเรียนออนไลน์ได้โดยสแกน QR Code ด้านล่างนี้ หรือคลิกตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

แจ้งผลการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 >> https://bit.ly/3m2GO3v <<

แจ้งผลการเรียนออนไลน์ชั้นมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563

Share this post

Last Updated on Saturday, 28 November 2020 18:39
 

Powered by Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, what is a database storage. Valid XHTML and CSS.