Home

ผู้อำนวยการ

ITPSocialButtons

Share this post

ระบบงานโรงเรียน


ผลงานวิชาการ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง นาฏยลีลารังสรรค์

รายวิชานาฏศิลป์ 2 (ศ22104)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

----------------------------------------

แบบฝึกทักษะเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เรื่อง Peekaboo English

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

----------------------------------------

การพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์

ชุดเชือกแสนสนุกเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

----------------------------------------

งานวิชาการ

------------------------------------------

ตารางสอน

ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1
NEW! Update (13/มิ.ย./64)

-------------------------------------------

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564

NEW! Update (21/มิ.ย./64)

---------------------------------------------

รายงานการประเมินตนเอง

(SAR) ประจำปี 2563

---------------------------------------------

โครงการต่างๆ ปีการศึกษา 2564

NEW! Update (11/06/64)

---------------------------------------------

แบบฟอร์มแผนการสอนบูรณาการ

โครงการถนนปลอดภัย

NEW! Update (03/08/63)

---------------------------------------------
สมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2562

---------------------------------------------

ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับป.1-6 

Update (12/พ.ย./2563)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับม.ต้น 

Update (12/พ.ย./2563)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Update (12/พ.ย./2563)

--------------------------------------------- ลิ้งค์ คลิปการเสอนย้อนหลัง PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 24 July 2021 11:19
นักเรียนในแต่ละระดับชั้นสามารถเรียนย้อนหลังได้จากลิ้งค์ด้านล่างนี้ โดยคุณครูโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)

คลิปการสอนของระดับชั้นอนุบาล 1

คลิปการสอนของระดับชั้นอนุบาล 2

คลิปการสอนของระดับชั้นอนุบาล 3

คลิปการสอนของระดับชั้นประถม 1

คลิปการสอนของระดับชั้นประถม 2

คลิปการสอนของระดับชั้นประถม 3

คลิปการสอนของระดับชั้นประถม 4

คลิปการสอนของระดับชั้นประถม 5

คลิปการสอนของระดับชั้นประถม 6

คลิปการสอนของระดับชั้นมัธยม 1

คลิปการสอนของระดับชั้นมัธยม 2

คลิปการสอนของระดับชั้นมัธยม 3

คลิกเพื่อเรียนย้อนหลังได้เรื่อยๆ โดยจะมีการอัพเดทคลิปบ่อยๆ ทางยูทูปแชนแนล โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) นะครับ

Share this post

Last Updated on Saturday, 24 July 2021 11:26
 

Powered by Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, what is a database storage. Valid XHTML and CSS.