Home ประวัติโรงเรียน

ผู้อำนวยการ

ITPSocialButtons

Share this post

ระบบงานโรงเรียน


ผลงานวิชาการ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง นาฏยลีลารังสรรค์

รายวิชานาฏศิลป์ 2 (ศ22104)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

----------------------------------------

แบบฝึกทักษะเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เรื่อง Peekaboo English

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

----------------------------------------

การพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์

ชุดเชือกแสนสนุกเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

----------------------------------------

งานวิชาการ

------------------------------------------

ตารางสอน

ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1
NEW! Update (13/มิ.ย./64)

-------------------------------------------

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564

NEW! Update (21/มิ.ย./64)

---------------------------------------------

รายงานการประเมินตนเอง

(SAR) ประจำปี 2563

---------------------------------------------

โครงการต่างๆ ปีการศึกษา 2564

NEW! Update (11/06/64)

---------------------------------------------

แบบฟอร์มแผนการสอนบูรณาการ

โครงการถนนปลอดภัย

NEW! Update (03/08/63)

---------------------------------------------
สมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2562

---------------------------------------------

ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับป.1-6 

Update (12/พ.ย./2563)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับม.ต้น 

Update (12/พ.ย./2563)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Update (12/พ.ย./2563)

--------------------------------------------- ประวัติโรงเรียน PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 05 April 2013 06:45


โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ตั้งอยู่ถนนมนตรี ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง แต่เดิมนี้มีชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลวัดศรีบุญเรือง ตั้งอยู่ในบริเวณวัดศรีบุญเรือง ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนายทิพย์ ปัญญาศรี เป็นครูใหญ่
ประมาณ พ.ศ.2468 ต่อมาปี พ.ศ.2481 ได้โอนโรงเรียนประชาบาลวัดศรีบุญเรืองให้ทางเทศบาลเมืองลำปาง ในสมัยขุนอุทานคดี ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองลำปาง เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ต่อมาทางเทศบาล ได้รับบริจาคที่ดินจากพระยาสุเรนทร์เสนา อดีตปลัดมณฑลประจำจังหวัด พราะที่ดินเป็นสวนของท่านติดต่อกับที่ที่จะสร้างโรงเรียนทางทิศตะวันออก และได้ไปเฝ้าสมเด็จพระบรมวงค์กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ซึ่งพระองค์ท่านมีสานส์ติดต่อกับที่ดินที่จะสร้างโรงเรียนทางทิศใต้ ทั้งพระยาสุเรนทร์เสนาและเสด็จในกรมพระยาชัยนาทยินดีบริจาคที่ดินเป็นจำนวนหลายไร่ รวมทั้งกับที่ดินที่ทางเทศบาลจัดซื้อเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น 13 ไร่ 3 งาน ตารางวา เพื่อสร้างเป็นโรงเรียนปัจจุบัน

รายนามผู้บริหารโรงเรียน (ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน)
1. นายทิพย์ ปัญญาศรี พ.ศ. 2468
2. นายจักรทิพย์ พงษ์พรต พ.ศ. 2480
3. นายสองค์ สัตยานุรักษ์ พ.ศ.
4. นายวิศิษฐ์ เพ็ญไชยา พ.ศ. -
5. นายเสริม บุญญาทวี พ.ศ.
6. นายพิพิธวรการ สุกรีเขต พ.ศ.
7. นายประเสริฐ ศิริราช 1 เมษายน 2506 - 8 พฤษภภาคม 2513
8. นายสุริยา ทองสุข 9 พฤษภาคม 2513 – 18 พฤษภาคม 2522
9. นางสาวศรีวิไล แสงสะอาด 18 พฤษภาคม 2522 – 30 กันยายน 2529
10. นางสาวบุญมี ณ ลำปาง 17 พฤษภาคม 2529 – 30 กันยายน 2535
11. นางสาวศรีวิไล แสงสะอาด 19 มกราคม 2536 – 26 พฤศจิกายน 2539
12. นางมณีวรรณ พ้นภัยพาล 27 พฤศจิกายน 2539 – 31 มีนาคม 2541
13. นางบานเย็น แสงเจริญ 1 เมษายน 2541 – 30 กันยายน 2551
14. นางประนอม สายโกสุม 1 พฤศจิกายน 2551 - 
30 กันยายน 2557

15.นายไพศาล ลาภจรัสแสงโรจน์ 1 พฤศจิกายน 2557 - ปัจจุบัน


ที่ตั้ง เขตการปกครอง ภูมิหลัง
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำปาง ตำบลสบตุ๋ย เป็นสถานที่สำคัญตั้งอยู่ใกล้เคียง คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ สถานีรถไฟนครลำปาง สถานีตำรวจจราจร วัดท่าคราวน้อย วัดศรีบุญเรือง ตลาดโชคชัย ชุมชนใกล้เคียงโรงเรียนมี 5 ชุมชน คือ ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้า ชุมชนศรีบุญเรือง ชุมชนท่าคราวน้อย และชุมชนวัดนาก่วมเหนือ ชุมชนวัดพระธาตุ

ประชากร เศรษฐกิจ
ประชากรส่วนมาก ประกอบอาชีพรับจ้างและค้าขาย เพราะเป็นย่านการค้าขาย ชุมชนส่วนมากเป็นร้านค้าขายส่ง และขายปลีก

สังคม วัฒนธรรม
สภาพสังคมและวัฒนธรรม มีหลายแบบอย่าง คือ มีวัฒนธรรมแบบพื้นบ้านภาคเหนือ และวัฒนธรรมแบบจีน เพราะมีชาวจีนอาศัยตั้งร้านค้าอยู่มาก วัฒนธรรมแบบผสมผสานไทย จีน

ศาสนา ความเชื่อ
ประชากรส่วนมาก นับถือศาสนาพุทธ โดยจะใช้วัดและโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการร่วมกิจกรรมของชุมชน บางส่วนที่นับถือศาสนาอื่น เช่น คริสต์ อิสลาม ยังมีความเชื่อไสยศาสตร์ โชคลาง

การศึกษา
ประชากรในชุมชนส่วนมาก จบการศึกษาภาคบังคับประกอบอาชีพรับจ้างและค้าขาย รับราชการบางส่วน

สภาพแวดล้อม
เป็นชุมชนกึ่งชนบท ประชาชนอยู่อย่างสงบ มีความผูกพัน พึ่งพาอาศัยกัน อาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่รองรับนักเรียน ได้แก่ โรงงานเซรามิค ทำกระดาษสา การทำอาหารพื้นเมือง ได้แก่ การทำแคบหมู ไส้อั่ว และหมี่กรอบ ทำลูกชิ้น ลาบ

สีประจำโรงเรียน
สีชมพูShare this post

Last Updated on Friday, 13 August 2021 04:01
 

Powered by Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, what is a database storage. Valid XHTML and CSS.