Home การจัดการเรียนการสอน

ผู้อำนวยการ

ITPSocialButtons

Share this post

ระบบงานโรงเรียน


ผลงานวิชาการ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง นาฏยลีลารังสรรค์

รายวิชานาฏศิลป์ 2 (ศ22104)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

----------------------------------------

แบบฝึกทักษะเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เรื่อง Peekaboo English

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

----------------------------------------

การพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์

ชุดเชือกแสนสนุกเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

----------------------------------------

งานวิชาการ

------------------------------------------

ตารางสอน

ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1
NEW! Update (13/มิ.ย./64)

-------------------------------------------

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564

NEW! Update (21/มิ.ย./64)

---------------------------------------------

รายงานการประเมินตนเอง

(SAR) ประจำปี 2563

---------------------------------------------

โครงการต่างๆ ปีการศึกษา 2564

NEW! Update (11/06/64)

---------------------------------------------

แบบฟอร์มแผนการสอนบูรณาการ

โครงการถนนปลอดภัย

NEW! Update (03/08/63)

---------------------------------------------
สมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2562

---------------------------------------------

ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับป.1-6 

Update (12/พ.ย./2563)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับม.ต้น 

Update (12/พ.ย./2563)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Update (12/พ.ย./2563)

--------------------------------------------- การจัดการเรียนการสอน PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 10 April 2013 14:14

ลักษณะของการบริหารงานของโรงเรียน


โดยใช้วงจรเดมมิ่งแบบ PDCA การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School Base Management)
เน้นการมีส่วนร่วม โดยให้ทุกคนได้ร่วมคิด ร่วมทำและร่วมปฏิบัติ โดยมีบุคลากรในโรงเรียน กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน คือ
1. การวางแผน ( Plan )
- จัดทำธรรมนูญโรงเรียน
- จัดทำแผนยุทธศาสตร์
- จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน
- จัดทำแผนการนิเทศภายใน
2. การดำเนินงานตามแผน ( Do )
- ครูผู้รับผิดชอบจะเป็นผู้ดำเนินการ
- ผู้บริหารสถานศึกษาจะคอยให้การสนับสนุน จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้ และคอยกำกับติดตาม นิเทศ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การตรวจสอบประเมินผล( Check )
มีการตรวจสอบประเมินผล 2 ระยะ คือ สิ้นภาคเรียนที่ 1 เพื่อดูความก้าวหน้า และปรับปรุงแก้ไขเมื่อมีปัญหาอุปสรรค และสิ้นปีการศึกษา โดยให้บุคลากรในโรงเรียนได้สรุปผลการดำเนินงาน โครงการ / กิจกรรม และจัดการประเมินผลภายในเพื่อการประกันคุณภาพ การจัดการศึกษาและนำผลมา วิเคราะห์ เพื่อหาปัญหา สาเหตุ เพื่อทำการปรับปรุงการดำเนินงานในระยะ ต่อไป
4. การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ( Action )
นำผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน หรือจุดเด่น จุดด้อย ของโรงเรียน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนางานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป

ระบบบริหารการเงินและบัญชี

การบริหารงบประมาณของโรงเรียนสังกัดเทศบาล ภายใต้การกระจายอำนาจขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยมีหน่วยงานเทศบาลเป็นหน่วยบริหารจัดการเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินเดือนค่าจ้าง หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ เงินบำรุงการรักษาเป็นเงินที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาค และเงินโครงการอาหารกลางวันโดยบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินและมีการบริหารงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยมุ่งเป็นการทำงานอย่างมีเป้าหมาย มีตัวชี้วัดผลสำเร็จที่ชัดเจนโดยให้ทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเงินแต่ละประเภท
2. จัดให้มีการจัดทำหลักฐานการเงิน และบัญชีถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบศึกษา ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ให้มีความเรียบร้อยเป็นปัจจุบันเสมอ ในแต่ละวันเจ้าหน้าที่การเงินจะต้องนำเสนอรายงานเงินคงเหลือประจำวัน พร้อมเงินที่จะเก็บรักษาส่งมอบคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของโรงเรียนเพื่อตรวจสอบโรงเรียน โรงเรียนจะเก็บรักษาเงินตามอำนาจ การเก็บรักษาเงินในส่วนที่เกินให้คณะกรรมการนำฝากธนาคารของรัฐบาล
3. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายในทุกสิ้นเดือนและสรุปผลส่งเทศบาลอย่างต่อเนื่องโรงเรียนบริหารการเงินโดยให้คำปรึกษา ชี้แนะ และพยายามปรับปรุงพัฒนางานการเงินของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

 

 

Share this post

Last Updated on Wednesday, 10 April 2013 15:49
 

Powered by Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, what is a database storage. Valid XHTML and CSS.